Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FLIRdlaSTRAZY.pl z dnia 25.05.2018

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1.  Konsument– osoba fizyczna, która zawiera umowę z PRZEDSIĘBIORCĄ w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (zwanego dalej w skrócie: KC) ;
  2. Przedsiębiorcą –  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  3. Umowa zawierana na odległość w obrocie konsumenckim – transakcja handlowa zawierana pomiędzy KONSUMENTEM, a PRZEDSIĘBIORCĄ (B2C) w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na ODLEGŁOŚĆ (sklep internetowy).
  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego FLIRdlaSTRAZY.pl;
  6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.FLIRdlaSTRAZY.pl, za pośrednictwem którego Konsument może w szczególności składać Zamówienia;
  7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  www.FLIRdlaSTRAZY.pl .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.FLIRdlaSTRAZY.pl , prowadzony jest przez P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota z siedzibą w Olkuszu,  ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz (NIP 637-010-28-88) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000075337

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Konsument powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.FLIRdlaSTRAZY.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2.9. Kamery, będące przedmiotem sprzedaży w sklepie www.FLIRdlaSTRAZY.pl, nie mogą być przeznaczone do użytku sił zbrojnych, militarnych jednostek krajowych i zagranicznych lub jakichkolwiek organizacji, których celem jest wspieranie zadań wojskowych.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota może pozbawić Konsumenta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Konsumenta Regulaminu, a w szczególności, gdy Konsument:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Konsumentów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię P.P.U.H.„SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Konsument zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Konsumentów oraz dla P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.FLIRdlaSTRAZY.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Konsumenta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” – Konsument ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Konsumenta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:a.) Dokładne dane przedsiębiorstwa
b.) Adres dostawy
c.) Sposób i koszt dostawy
d.) Sposób i koszt zapłaty
e.) Produkt (ilość, gabaryty, ciężar)
f.) Cena towaru
g.) Całkowita cena zamówienia
h.) Link do informacji o gwarancji
i.) Link do wzoru odstąpienia od umowy 

4.5. Wysłanie przez Konsumenta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.6. Po złożeniu Zamówienia, Konsument otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.7.  Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.8.  Obsługa zamówień internetowych odbywa się w dni powszednie robocze w godzinach 7-15.

4.9.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez sklep FLIRdlaSTRAZY.pl, zaksięgowania płatności za zamówienie.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Konsumenta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub w innej formie dostępnej w sklepie. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

       Firma kurierska: 
       – DPD Polska z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15 , 02-274 Warszawa) NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 21 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia realizacji płatności  przez sklep FLIRdlaSTRAZY.pl . W przypadku uzupełniania stanów magazynowych termin ten może być wydłużony do 6 tygodni licząc od dnia wysłania przez Konsumenta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.FLIRdlaSTRAZY.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w kwocie netto i brutto w złotych polskich. W procedurze zamawiania zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

6.3. Konsument ma możliwość uiszczenia płatności przelewem na konto P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, Bank PEKAO, numer konta 73 1240 4940 1111 0000 5503 4773

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Konsumentowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni i wysyłając Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy, na adres P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia następnego, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Konsumenta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz

7.5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Konsument w przypadku towarów, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować elektronicznie na adres kamery@flirdlastrazy.pl lub pisemnie na adres. P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Konsumenta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota nie jest producentem towarów prezentowanych w sklepie www.FLIRdlaSTRAZY.pl. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.  P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Konsumentów.

9.2. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach   w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Konsument może zgłaszać mailowo na adres kamery@flirdlastrazy.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Konsumenta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota  a Konsumentem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota a Konsumentem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę P.P.U.H. „SUPRON 1” Spółka jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.U.H. „SUPRON1” Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 3.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów oraz procesu zamówień.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy zakupu oraz procesowania kontaktu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zamówienia produktów oraz brak możliwości wymiany informacji.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.