Polityka Prywatności

Dzień dobry! Jeżeli tutaj trafiłeś/-aś, to dowód na to, że cenisz swoją prywatność. Rozumiemy to! Poniżej przygotowaliśmy dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej Flirdlastrazy.pl.


§.1 Postawienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania cookies oraz narzędzi analitycznych.

 2. Administratorem danych osobowych jest P.P.U.H. „SUPRON1” Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 3, adres poczty elektronicznej: biuro[at]supron1.com.pl, numer telefonu kontaktowego: +(48) 32 645 52 22, numer faksu: +(48) 32 645 52 22 wew. 38 – zwana dalej Administratorem.

 3. W sprawach związanych z polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych proszę wysyłać na adres poczty elektronicznej: biuro[at]supron1.com.pl.

 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§2. Podstawy, cele i zakres przetwarzania danych 

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, w okresach w następującym zakresie:

 • Wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa przetwarzania – art. 6 ust.1 lit. b) RODO (wykonanie umowy); zakres maksymalny przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, adres zamieszkania/ prowadzenia działalności gospodarczej/ siedziby; okres przechowywania danych jest niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób, zawartej umowy.

 • Marketing bezpośredni (komunikacja na linii firma-klient łącząca reklamę jak i sprzedaż, za pomocą takich narzędzi jak: poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon, spotkania face-to-face oraz reklamę internetową) – podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); zakres danych: imię, adres poczty elektronicznej; czas przechowywania danych jest okresem istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym, zakresie, przez osobę, której dane dotyczą.

 • Marketing – podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda); zakres danych: imię, adres poczty elektronicznej; okres przechowywania danych – do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 • Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych – podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; zakres danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy oraz NIP; okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa nakazujących przechowywanie ksiąg podatkowych lub rachunkowych.

 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – art. 6 ust. 1 lit f) RODO; zakres danych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy, NIP;  czas przechowywania danych jest okresem istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

§3. Odbiorcy danych

 1. Dane, które zostanę zebrane przez Administratora nie zostaną przekazane żadnym innym podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem podmiotów świadczących dla niego usługi.

 2.  Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, podzielonych na następujące kategorie:
 • przewoźnicy/ spedytorzy
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej
 • dostawcy usług prawnych i doradczych.

  3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

  4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji Międzynarodowej w związku z wykorzystywanym oprogramowaniem wirtualnego dysku, oprogramowania do wysyłki newsletterów lub innych produktów niezbędnych do prowadzenia naszej działalności. Dane osobowe w takiej sytuacji są bezpieczne, ponieważ odpowiednie zabezpieczenia i decyzje są zapewnione poprzez mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowanymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń.

§.3 Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub przenoszenia;
 2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§.3 Pliki cookies i narzędzia

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Flirdlastrazy.pl:

 • Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Flirdlastrazy.pl